Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Ranong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สุสานเจ้าเมืองระนอง

VDO Conference การติดตามงานสำคัญของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

VDO Conference การติดตามงานสำคัญของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      

      


วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) ได้ประชุม VDO Conferench ร่วมกับ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ระนอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ศูนย์ป่าไม้ระนอง ได้มีข้อสั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อโปรดทราบและพิจารณา ดังนี้
       ๑. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๔ รับทราบการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๓ และเห็นชอบขยายระยะเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ภายใน ๑๒๐ วัน (สิ้นสุดการรับคำขอวันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๖๔) โดยจะไม่มีการผ่อนผันอีก และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรมการจังหวัด แจ้งทุกส่วนราชการ/องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการยื่นคำขอให้ทันภายในระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกำหนด เพื่อให้การพิจารณาการอนุญาตรวดเร็วขึ้น
       ๒. โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)
- พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำ ๓,๔,๕ ให้เร่งรัดให้แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้
- ภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จะมอบใบอนุญาตให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกพื้นที่
       ๓. โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า
ให้เร่งรัดและติดตามข้อสั่งการที่มอบหมายในที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานปลูกป่าเมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จ และให้จังหวัดเริ่มดำเนินการพร้อมกันในวันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๔ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ (วันวิสาขบูชา)

แกลเลอรี่