Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Ranong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สุสานเจ้าเมืองระนอง

จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด จังหวัดระนองและคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า จังหวัดระนอง

จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด จังหวัดระนองและคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า จังหวัดระนอง

               

              


วันที่ 10 มี.ค. 64 เวลา 10.00-12.00 น. สนง.ทสจ.รน. จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าระดับจังหวัด จังหวัดระนองและคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า จังหวัดระนอง โดยมีนายโชตินรินทร์ เกิดสม รอง ผวจ.รน. เป็นประธาน

►ที่ประชุมรับทราบรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้จากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ และเห็นชอบพื้นที่เป้าหมายและแผนการดำเนินการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า 

แกลเลอรี่