Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Ranong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สุสานเจ้าเมืองระนอง

ปฏิบัติงานแบบบูรณาการติดตามตรวจเยี่ยมตามหน่วยงานในสังกัด ทส. นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงทรัพพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติงานแบบบูรณาการติดตามตรวจเยี่ยมตามหน่วยงานในสังกัด ทส. นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงทรัพพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

               

     วันที่ 29 - 30 มกราคม 2564 นายปรัชญา ทั่งจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง ระดมเจ้าหน้าที่ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนทรัพยากรน้ำ และส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมปฏิบัติงานแบบบูรณาการติดตามตรวจเยี่ยมตามหน่วยงานในสังกัด ทส. นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงทรัพพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เริ่มจากการ ฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้านการปลูกป่าการป้องกันไฟป่า เร่งรัดขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาตามมติ ครม. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 (พื้นที่เป้าหมายและกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ (ทุกประเภท) ) จากนั้นได้ลงพื้นที่เกาะช้างเพื่อเสนอแนะการแก้ปัญหาภัยแล้ง การซ่อมแซมระบบน้ำก่อนส่งมอบให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอแนะให้ผู้นำชุมชนเกาะช้างจัดการขยะมูลฝอยทางทะเลและชยะมูลฝอยในชุมชน และวางแผนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระนอง ตามนโยบาย “ทส2+4” ในการปฏิบัติงานและยกกำลังการทำงานเป็นกำลังสองเท่า ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง เกาะช้าง และหาดทรายดำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

แกลเลอรี่