Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Ranong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สุสานเจ้าเมืองระนอง

ร่วมปฏิบัติงานแบบบูรณาการติดตามตรวจเยี่ยมตามหน่วยงานในสังกัด ทส. นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงทรัพพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ร่วมปฏิบัติงานแบบบูรณาการติดตามตรวจเยี่ยมตามหน่วยงานในสังกัด ทส. นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงทรัพพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      


     วันที่ 23 - 24 มกราคม 2564 นายปรัชญา ทั่งจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนทรัพยากรน้ำ และส่วนสิ่งแวดล้อม ร่วมปฏิบัติงานแบบบูรณาการติดตามตรวจเยี่ยมตามหน่วยงานในสังกัด ทส. นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงทรัพพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้านการปลูกป่าการป้องกันไฟป่า เร่งรัดขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาตามมติ ครม. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 (พื้นที่เป้าหมายและกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ (ทุกประเภท) ) การแก้ปัญหาภัยแล้ง การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง การจัดการขยะมูลฝอย ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงาน ทส. รับฟังและเสนอแนะการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้มอบเครื่องดื่มชูกำลังเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานและยกกำลังการทำงานเป็นกำลังสองตามนโยบาย “ทส2+4” ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเลนคลองม่วงกลวง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา อำเภอสุขสำราญ อุทยานแห่งชาติแหลมสน ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระนอง และสวนป่ากะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

แกลเลอรี่