Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Ranong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สุสานเจ้าเมืองระนอง

พิจารณาแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าระนอง

พิจารณาแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าระนอง

      


วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนายปรัชญา ทั่งจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง และเจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ณ ห้องประชุมพลับพลึงธาร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดระนอง เรื่องพิจารณาแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าระนอง โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ สรุปผลการประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าระนอง เมืองเก่าสกลนคร เมืองเก่าราชบุรี เมืองเก่าตาก และเมืองเก่าแพร่ และให้ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง ตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ เพื่อรวบรวมเสนอสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีต่อไป

แกลเลอรี่