Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Ranong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สุสานเจ้าเมืองระนอง

รับมอบนโยบายที่สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงฯ​ในปี​ 2564

รับมอบนโยบายที่สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงฯ​ในปี​ 2564

      


รับมอบนโยบายที่สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงฯ​ในปี​ 2564
 
วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น.
นายปรัชญา ทั่งจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง พร้อมผู้อำนวยการส่วนต่างๆ รับมอบนโยบายที่สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงฯ​ในปี​ 2564 จากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านระบบ​ VDO Conference​ โดยสรุปได้ ดังนี้
มอบนโยบายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะในระดับพื้นที่ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งให้จัดทำแผนการปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจน ตลอดจนสร้างการรับรู้ไปสู่ประชาชนให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
ซึ่งงานสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการในปี 2564 มีดังนี้
1. การจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชน เป้าหมาย 53 พื้นที่ 31 จังหวัด 374,047 ไร่
2. การปลูกป่า เป้าหมาย 4 แสนไร่ การสร้างฝาย เป้าหมาย 9,699 แห่ง การจัดการระบบกระจายน้ำ : พื้นที่ป่าต้นน้ำ เป้าหมาย 10 โครงการ
3. การแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และ PM 2.5 เป้าหมายลดการเกิดลงร้อยละ 20
4. การจัดการน้ำเสีย และขยะในภาวการณ์ระบาด COVID – 19 ให้ทำความเข้าใจกับประชาชนและลดความเสี่ยงของประชาชน
5. สถานการณ์ภัยแล้ง ให้ติดตามสถานการณ์และประสานความพร้อม/การช่วยเหลือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงฯ และหน่วยงานภายนอก ทุกวัน
6. ด้านงบประมาณ ให้เร่งรัดการดำเนินการ ปี 2564 ให้ทันท่วงที พร้อมจัดลำดับความสำคัญของงานในการเตรียมเสนอของบประมาณ ปี 2565

แกลเลอรี่