Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Ranong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สุสานเจ้าเมืองระนอง

เวทีสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการผลักดันป่าชายเลนสู่มรดกโลก

เวทีสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการผลักดันป่าชายเลนสู่มรดกโลก

                                       

วันที่ 25 ก.พ.62 จังหวัดระนองและสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 จัดเวทีสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการผลักดันป่าชายเลนสู่มรดกโลก ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 11 (ละอุ่น ระนอง) ต.ทรายแดง อ.เมือง จ.ระนอง โดยมีนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อมูล และชี้แจง ตอบข้อซักถามด้วยตนเอง พร้อมด้วยนางสาวสิริพร ตันบุตร ผอ.ทสจ.ระนอง นายขยาย ทองหนูนุ้ย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 ดร.วิจารณ์ มีผล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่3 (ระนอง) พร้อมด้วยแกนนำชุมชน ผู้นำชุมชน จาก 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลทรายแดง อ.เมือง ,ตำบลบางแก้ว ตำบลบางใหญ่ ตำบลบางพระใต้ ตำบลละอุ่นใต้ อ,ละอุ่น เข้าร่วมรับฟังจำนวน 60 คน
ทั้งนี้สืบเนื่องจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เสนอให้ป่าชายเลนระนองขึ้นเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เมื่อช่วงปลายปี 2560 ที่ผ่านมา โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานด้านเอกสาร ข้อมูลทางวิชาการเพื่อขอขึ้นทะเบียนบัญชีเบื้องต้นมรดกโลก ในขณะเดียวกันจังหวัดระนองได้มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่มรดกโลก โดยที่ผ่านมาทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนองได้ลงพื้นที่จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับมรดกโลกค่อนข้างจำกัด การรับรู้การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเสนอป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลกยังมีน้อย และบางส่วนเห็นว่าการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจะมีการออกกฎหมายใหม่มาบังคับใช้ และอาจจะไม่สามารถเข้าไปใช้ทรัพยากรในพื้นที่ได้ กังวลว่าจะส่งผลกระทบกับการดำรงชีวิต ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองจึงได้มีข้อสั่งการให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง และสำนักงานบริหารจัดการทรั
พยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 ดำเนินการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ครอบคลุมพื้นที่ 18 ตำบลที่มีพื้นที่ป่าชายเลน

แกลเลอรี่