Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Ranong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สุสานเจ้าเมืองระนอง

ประชาสัมพันธ์

ป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลก

ดูทั้งหมด
เวทีสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการผลักดันป่าชายเลนสู่มรดกโลก

เวทีสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการผลักดันป่าชายเลนสู่มรดกโลก

จังหวัดระนองและสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 จัดเวทีสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการผลักดันป่าชายเลนสู่มรดกโลก ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 11 (ละอุ่น ระนอง) ต.ทรายแดง อ.เมือง จ.ระนอง โดยมีนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อมูล และชี้แจง ตอบข้อซักถามด้วยตนเอง พร้อมด้วยนางสาวสิริพร ตันบุตร ผอ.ทสจ.ระนอง นายขยาย ทองหนูนุ้ย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 ดร.วิจารณ์ มีผล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่3 (ระนอง) พร้อมด้วยแกนนำชุมชน ผู้นำชุมชน จาก 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลทรายแดง อ.เมือง ,ตำบลบางแก้ว ตำบลบางใหญ่ ตำบลบางพระใต้ ตำบลละอุ่นใต้ อ,ละอุ่น เข้าร่วมรับฟังจำนวน 60 คน

26 ก.พ. 62

พลับพลึงธาร

ดูทั้งหมด
การติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการระยะ 3 ปีโครงการฟื้นฟูพลับพลึงธาร พืชอาศัยถิ่นเดียวในโลกที่ใกล้สูญพันธุ์ ในจังหวัดระนองและจังหวัดพังงา

การติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการระยะ 3 ปีโครงการฟื้นฟูพลับพลึงธาร พืชอาศัยถิ่นเดียวในโลกที่ใกล้สูญพันธุ์ ในจังหวัดระนองและจังหวัดพังงา

วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00-15.30 น นางสาวชินานาฏ ลิกขะไชย ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ และนายสุกฤษฏิ์ สุทธินนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่จากกองทุนสิ่งแวดล้อม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการระยะ 3 ปีโครงการฟื้นฟูพลับพลึงธาร พืชอาศัยถิ่นเดียวในโลกที่ใกล้สูญพันธุ์ ในจังหวัดระนองและจังหวัดพังงา โดยเข้าสำรวจการเจริญเติบโตของพลับพลึงธารในคลองชาคลี ต.บางหิน อ.กะเปอร์ เยี่ยมชมการปรับปรุงระบบนิเวศด้วยฝายชะลอน้ำที่หมู่บ้านไร่ใน ต.นาคา อ.สุขสำราญ จากนั้นร่วมประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ พัฒนาระบบนิเวศเชิงเกษตรในถิ่นที่อยู่อาศัยของพลับพลึงธาร ซึ่งเป็นการพัฒนาข้อเสนอโครงการในระยะที่ 2 ระหว่างปี 2563-2565 ณ ศูนย์อนุรักษ์พลับพลึงธารบ้านไร่ใน ต.นาคา อ.สุขสำราญจังหวัดระนอง

7 ก.ค. 63