Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง

Provincial Office of Natural Resources and Environment Ranong

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สุสานเจ้าเมืองระนอง

ประชาสัมพันธ์

ป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลก

ดูทั้งหมด
เวทีสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการผลักดันป่าชายเลนสู่มรดกโลก

เวทีสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการผลักดันป่าชายเลนสู่มรดกโลก

จังหวัดระนองและสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 จัดเวทีสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการผลักดันป่าชายเลนสู่มรดกโลก ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 11 (ละอุ่น ระนอง) ต.ทรายแดง อ.เมือง จ.ระนอง โดยมีนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อมูล และชี้แจง ตอบข้อซักถามด้วยตนเอง พร้อมด้วยนางสาวสิริพร ตันบุตร ผอ.ทสจ.ระนอง นายขยาย ทองหนูนุ้ย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 ดร.วิจารณ์ มีผล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่3 (ระนอง) พร้อมด้วยแกนนำชุมชน ผู้นำชุมชน จาก 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลทรายแดง อ.เมือง ,ตำบลบางแก้ว ตำบลบางใหญ่ ตำบลบางพระใต้ ตำบลละอุ่นใต้ อ,ละอุ่น เข้าร่วมรับฟังจำนวน 60 คน

26 ก.พ. 62

กิจกรรมสำนักงาน

ดูทั้งหมด
ร่วมต้อนรับพลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน ประจำฝ่ายที่ประทับ กองกิจการในพระองค์ 904 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าชุดประสานงานไตรโครงการ และคณะทำงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข

ร่วมต้อนรับพลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน ประจำฝ่ายที่ประทับ กองกิจการในพระองค์ 904 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าชุดประสานงานไตรโครงการ และคณะทำงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายปรัชญา ทั่งจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง และนางสาวชินานาฏ ลิกขะไชย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ร่วมต้อนรับพลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน ประจำฝ่ายที่ประทับ กองกิจการในพระองค์ 904 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าชุดประสานงานไตรโครงการ และคณะทำงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและเข้าร่วมการติดตามการบำบัดน้ำเสียและการจัดการขยะของเรือนจำจังหวัดระนอง

16 ก.พ. 64

พลับพลึงธาร

ดูทั้งหมด
การติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการระยะ 3 ปีโครงการฟื้นฟูพลับพลึงธาร พืชอาศัยถิ่นเดียวในโลกที่ใกล้สูญพันธุ์ ในจังหวัดระนองและจังหวัดพังงา

การติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการระยะ 3 ปีโครงการฟื้นฟูพลับพลึงธาร พืชอาศัยถิ่นเดียวในโลกที่ใกล้สูญพันธุ์ ในจังหวัดระนองและจังหวัดพังงา

วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00-15.30 น นางสาวชินานาฏ ลิกขะไชย ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ และนายสุกฤษฏิ์ สุทธินนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่จากกองทุนสิ่งแวดล้อม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการระยะ 3 ปีโครงการฟื้นฟูพลับพลึงธาร พืชอาศัยถิ่นเดียวในโลกที่ใกล้สูญพันธุ์ ในจังหวัดระนองและจังหวัดพังงา โดยเข้าสำรวจการเจริญเติบโตของพลับพลึงธารในคลองชาคลี ต.บางหิน อ.กะเปอร์ เยี่ยมชมการปรับปรุงระบบนิเวศด้วยฝายชะลอน้ำที่หมู่บ้านไร่ใน ต.นาคา อ.สุขสำราญ จากนั้นร่วมประชุมเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ พัฒนาระบบนิเวศเชิงเกษตรในถิ่นที่อยู่อาศัยของพลับพลึงธาร ซึ่งเป็นการพัฒนาข้อเสนอโครงการในระยะที่ 2 ระหว่างปี 2563-2565 ณ ศูนย์อนุรักษ์พลับพลึงธารบ้านไร่ใน ต.นาคา อ.สุขสำราญจังหวัดระนอง

7 ก.ค. 63

อบรม/สัมมนา/ประชุม เจ้าหน้าที่ สนง.

ดูทั้งหมด
ประชุมและลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กรณี ฝายคลองบางริ้น หมู่ที่ 2 ตำบลบางริ้น ประตูน้ำปิดไม่สนิท

ประชุมและลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กรณี ฝายคลองบางริ้น หมู่ที่ 2 ตำบลบางริ้น ประตูน้ำปิดไม่สนิท

วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง จัดประชุมและลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กรณี ฝายคลองบางริ้น หมู่ที่ 2 ตำบลบางริ้น ประตูน้ำปิดไม่สนิท ทำให้ตัวฝายไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองบางริ้น ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 คน ประกอบด้วย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 ปลัดอำเภอเมืองระนอง นายกเทศมนตรีเมืองบางริ้น และกำนันตำบลบางริ้น โดยมีนายปรัชญา ทั่งจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง เป็นประธาน

26 ม.ค. 64