Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง

Ranong Provincial Office Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศงาน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/คู่มือต่างๆ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

8 ส.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างเหมาบริการจัดเตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม่ กิจกรรมจังหวัดระนองร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. 256

7 ส.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อกล้าไม้รวงผึ้ง โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 ส.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการบริหารจัดการรขยะมูลฝอยและน้ำเสียงในพื้นที่อันดามันจังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 ส.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกิจกรรมประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ ป่าชายเลนระนองสู่มรดกโลก โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 ส.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายและสติเกอร์ กิจกรรมจังหวัดระนองร่วมใน ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 ส.ค. 61

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเสริสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาลตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะ

18 ก.ค. 61

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-gp)

18 ก.ค. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือจข่าย ทสม. โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จำนวนทั้งหมด 11 รายการ
1 2